Profil Prepravný poriadok Služby Autobusy Náš cieľ Referencie Kontakt

StiahnúťNa stiahnutie Word
Na stiahnutie PDFNEWSLETTER

Máte záujem byť informovaný o novinkách v našej spoločnosti? Prosím vložte svoju e-mailovú adresu:

Prepravný poriadok

Dopa- Servis, s. r. o.
A. Hlinku 483/7
951 31 Močenok
IČO: 45 863 768

Podľa zákona NR SR č. 56/2012

Róbert Packa

Čl. 1.

Úvodné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“).
2) Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť 1.1.2013 a účinnosť od 1.1.2013.
3) Tento prepravný poriadok je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnejzmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.
4) Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

Čl. 2.

Výklad pojmov

1) „Dopravca“ je prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku,ktorý má platnú dopravnú licenciu na poskytovanie dopravných služieb verejnosti, vydané v súlade s príslušnýmipredpismi Slovenskej republiky. Dopravcom je:
Obchodné meno: Dopa- Servis, s. r. o., sídlo: A. Hlinku 483/7, 951 31 Močenok
IČO: 45 863 768
Registrácia: právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro,
Vložka č. 26195/T
2) „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.
3) „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci, podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.
4) „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci časy odchodov a príchodov jednotlivých autobusových liniek.
5) „Prepravná povinnosť“ je povinnosť Dopravcu uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
6) „Zdravotne postihnutá osoba" alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou" je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčinyzdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

Čl. 3.

Druh dopravy

1) Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom vnútroštátnu a mimoštátnu autobusovú prepravuosôb.

Čl. 4.

Rozsah poskytovaných dopravných služieb

1) Dopravca poskytuje cestujúcim pravidelnú prepravu osôb podľa príslušných cestovných poriadkov z miesta nástupu do miesta výstupu.
2) Dopravca poskytuje v rámci autobusovej dopravy prepravu osôb, prepravu príručnej batožinya zvierat, ktorých prepravu Dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje.
3) Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:
(I) právami cestujúcich,
(II) nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody,
(III) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy,
(IV) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich,
(V) uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

Čl. 5.

Zmluva o preprave osôb

1) Zmluva o preprave osôb je uzavretá uzavretím zmluvy o preprave osôb.
2) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včasv súlade s týmto prepravným poriadkom.
3) Dopravca je oprávnený v prípade, že povolená kapacita vozidla nedovoľuje prepravu všetkých cestujúcich,pre ktorého je podľa prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse, teda zdravotne postihnutúosobu, osobu so zníženou pohyblivosťou a ďalej osoby staršie, tehotné ženy a rodičov s malými deťmi.

Čl. 6.

Základné povinnosti Dopravcu

1) Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ESa uzavretými zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme a v súlade so zák. č. 56/2012.
2) Dopravca je povinný:
(I) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
(II) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
(III) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie agarážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahuposkytovaných dopravných služieb,
(IV) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licenciiSpoločenstva podľa zák. č. 56/2012,
(V) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo vpriestoroch určených obcou na tento účel,
(VI) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
3) Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.
5) Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom jeho platnosti vhodným spôsobom.
6) Dopravca je ďalej povinný:
(I) prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platnéoprávnenie na vedenie daného typu vozidla,
(II) používať vozidlá v predpísanom technickom stave,
(III) každé vozidlo určené na prepravu cestujúcich riadne a zreteľne označiť obchodným menom Dopravcu,
(IV) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnostia plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer, revízor),
(V) starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnejbatožiny a zvierat v súlade s týmto prepravným poriadkom,
(VI) v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čonajvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom,
(VII) vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám sozníženou pohyblivosťou v súlade s týmto prepravným poriadkom,
(VIII) zabezpečiť prístupnosť prepravného poriadkuako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v sídleDopravcu
(IX) v súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva vyplývajúcez meškania spoja, prerušenia cesty alebo nedokončenia cesty.

Čl. 7.

Práva Dopravcu

1) Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného za vykonanie prepravy vo výškev súlade vo forme podľa tohto prepravného poriadku.
2) Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo zamestnancapovereného organizáciou prepravy (ďalej len "dispečer") dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ichbezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.
3) Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuťprepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:
(I) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich,
(II) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu,
(III) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto prepravnéhoporiadku vylúčená,
(IV) cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci jepod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo psychotropných látok,
(V) cestujúci vo vozidle požíva akékoľvek jedlo alebo nápoje,
(VI) cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými
prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich,
(VII) cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovanímdo priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo inýmnevhodným konaním,
(VIII) cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenietohto prepraveného poriadku.
4) V prípadoch podľa bodu 3 je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opusteniavozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Cestujúci, ktorý bolv súlade s bodom 3 vylúčený z prepravy, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy anina vrátenie zaplateného cestovného.
5) Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho, čakajúceho na prepravu na zastávke, aj v prípade, žepovolená kapacita vozidla je už naplnená.

Čl. 8.

Základné práva a povinnosti cestujúceho

1) Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom, má právo, aby ho dopravcabezpečne, riadne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej zastávky.
2) Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky, aj živýchspoločenských zvierat podľa tohto prepravného poriadku.
3) Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu aleboiný oprávnený zamestnanec Dopravcu.
4) Cestujúci má právo na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený naprepravu pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu nanácestnej zastávke podľa cestovného poriadku.
5) Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa doprava neuskutočnila, má cestujúci právo na vráteniezaplateného cestovného.
6) Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku a pokyny oprávnenýchzamestnancov Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebopiktogramov v a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, držaniu sa apod.).
9) Cestujúci je povinný správať tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť preprava bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo .
7) Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse
8) V autobuse platí prísny zákaz fajčiť.
9) V prípade, že cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodunahradiť v súlade s ust. §420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.,Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škodyDopravcovi, je cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka Dopravcu občianskympreukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zostrany Dopravcu.
10) Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:
(I) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy,
(II) zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
(III) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,
(IV) fajčiť vo vozidle, konzumovať vo vozidle akékoľvek potraviny a nápoje,
(V) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom,
(VI) reprodukovať hudbu, vydávať zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji alebo sa správať akokoľvekhlučne,
(VII) nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky
11) Cestujúci je oprávnený nastupovať a vystupovať len tými dverami, ktoré sú určené na nastupovanie alebovystupovanie . Vo dverách vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie i vystupovanie , vystupujúci majúprednosť. Cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa za jazdy držať rukoväte, madla alebo inej časti interiéruvozidla k tomu slúžiacemu a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smerujazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s platnými predpismi .

Čl. 9.

Osobitné práva cestujúcich

1) Osobitné práva cestujúcich z euro-legislatívy účinné od 1.3.2013 sa na prímestskú pravidelnú prepravu osôb nevzťahujú, nakoľko plánovaná vzdialenosť dopravy ( dopravná trasa) je kratšia ako 250 km.

Čl. 10.

Práva cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých osôb (osobitná skupinacestujúcich)

Práva osobitnej skupiny cestujúcich v pravidelnej doprave všeobecne

1) Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto vovozidle Dopravcu. Iný cestujúci, ktorý takéto miesto obsadil, je povinný na požiadanie cestujúceho so zníženoupohyblivosťou alebo zdravotne postihnutej osoby miesto uvoľniť.
2) Zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajú vodiaceho psa (psov), majú právo na prepravu spolus vodiacim psom (psami), označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebobezpečnostnými oranžovými pruhmi.
3) Dopravca môže odmietnuť prijať rezerváciualebo nastúpiť osobe zdôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti:
(I) aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom Únie alebovnútroštátnym právom alebo aby splnili zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnýmiorgánmi;
(II) ak konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia autobusových zastávok a staníc fyzickyznemožňujú nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženoupohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.
4) Ak Dopravca odmietne prijať rezerváciu alebonastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti na základe dôvodov uvedenýchv bode 4., táto osoba môže požiadať, aby ju sprevádzala iná osoba, ktorú si sama zvolí a ktorá je schopnáposkytnúť pomoc, ktorú zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje, aby saprestali uplatňovať dôvody uvedené v bode 4. Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne a podľamožností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Čl. 11.

Preprava príručnej batožiny

1) Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a v prípade, že to umožňujú kapacitné a prevádzkovépodmienky, aj na prepravu živých spoločenských zvierat.
2) Príručnú batožinu prepravuje Dopravca spoločne s cestujúcim, ktorý je oprávnený prepravovať vo vozidle najviac2 kusy príručnej batožiny, ak vodič neurčí inak. Vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravyprepravovaná spolu s cestujúcim, Dopravca nezodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie, ibaže bypoškodenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.
3) Príručnou batožinou je:
(I) vec, ktorú možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, ak neohrozuje bezpečnosť azdravie ostatných cestujúcich, a plynulosť prepravy,
(II) detský kočík, ak je možné ho z kapacitných dôvodov ako príručnú batožinu prepravovať;
(III) živé spoločenské zvieratá podľa podmienok uvedených v tomto článku,
(IV) ak to kapacitné dôvody dovoľujú, jeden pár lyží u cestujúceho.
4) Detský kočík je možné prepravovať len s vedomím vodiča, v priestore vozidla je možné prepravovať najviacjeden detský kočík. Kočík musí byť zaistený proti pohybu a pod priamym dohľadom osoby, ktorá s kočíkom dovozidla nastúpila. Cestujúci si pomoc pri nástupe a výstupe s kočíkom zabezpečí sám. Detský kočík bez dieťaťa sa prepravuje ako príručná batožina.
5) Príručná batožina sa prepravuje na mieste k tomu určenom tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiča aniostatných cestujúcich.
6) Ako príručná batožinu môže cestujúci vziať so sebou batožinu, ktorá sa skladá najviac z dvoch kusov a hmotnosťjednej z nich nepresiahne 15 kg.
7) Ako príručnú batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitnépredpisy, ak ich preprava nespôsobuje nepohodlie ostatných cestujúcich, neohrozuje ich zdravie alebobezpečnosť a nemá vplyv na bezpečnosť a plynulosť prepravy a v poznámkach pod celým cestovným poriadkom
príslušnej linky nie je preprava živých spoločenských zvierat vylúčená. Zvieratá sa môžu prepravovať zásadnelen v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravuschránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
8) Bez schránky je možné prepravovať psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednomvozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky
9) Dopravca nie je oprávnený prijať na prepravu bicykel ako príručnú batožinu, z dôvodu, že vozidlo nie je vybavenépatričným zariadením na uloženie bicykla na prepravu v priestore vozidla.
10) Ak existuje podozrenie, že príručná batožina nespĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom je vodič vozidla oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o obsahu príručnej batožiny. Akcestujúci odmietne preskúmanie príručnej batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že je z prepravy vylúčená,cestujúci je povinný vylúčené veci z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn vodiča na odstránenievecí, odstránenie príručnej batožiny zabezpečí vodič. V takomto prípade môže vodič vylúčiť cestujúceho a príručnú batožinu z ďalšej cesty .
11) Pri zničení príručnej batožiny cestujúceho z dôvodu prevádzky vozidla je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorúmala zničená príručná batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu za základné dovozné, najviac však dovýšky 300,- € (slovom „tristo“ eur) za jeden kus príručnej batožiny.
12) Z prepravy sú vylúčené:
(I) nebezpečné veci,
(II) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
(III) zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície,
(IV) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť prepravy alebo poškodiť, či znečistiť ostatnýchcestujúcich alebo vozidlo,
(V) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom alebo z iného dôvodu by mohli byť cestujúcim naťarchu.

Čl. 12.

Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti počas prepravy

1) Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:
(I) dopravná nehoda vozidla,
(II) požiar vo vozidle,
(III) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka Dopravcualebo iných osôb,
(IV) nepredpokladané prerušenie dopravy, ktoré trvá dlhšie než 30 minút.
2) Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniťvodiča.
3) Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosťdopravy na mieste mimoriadnej udalosti.
4) Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných predpisov a poskytnúťnevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannejzdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravného dispečera alebo iného oprávneného zástupcuDopravcu.
5) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode navozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinnáposkytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.
6) Poškodený cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusua oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajovcestujúceho.
7) Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.
8) Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na náhradu spôsobenej škodyna zdraví v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.
9) Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovaných príručnej batožine,majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda naprepravovanej cestovnej batožine, majú nárok na náhradu škody podľa čl.12 bodov 15-16 tohto prepravnéhoporiadku.
10) Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č.437/2004.

Čl. 13.

Uplatňovanie práv, reklamácie

1) Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočnéhoodkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť,zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na batožine cestujúcich, ktoré môže cestujúci uplatniťu Dopravcu najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku.
2) Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoréjeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokovprimerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu poštou na adresu jeho sídla. Ak sa reklamácia týkaslužieb vodiča vozidla pri vykonávaní prepravy, je cestujúci oprávnený podať reklamáciu aj priamo u dotknutéhovodiča.
3) Ak cestujúci podáva reklamáciu ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamáciezápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.
4) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v bode 2., Dopravca vyzve reklamujúceho cestujúceho na jej doplneniev lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, žebola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod nauznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu odmietne.
5) Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať reklamujúceho cestujúceho o tom,či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamáciemusí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.
6) Ak sa suma za vrátený cestovné zasiela poštou, Dopravca má právo zraziť si náklady na poštovné.
7) Ustanovenia bodov 6,7/ čl. 14 platia aj pre dovozné za príručnú batožinu, psa a živé spoločenské zvieratá.

Čl. 14.

Nájdené veci

1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo inýčlen osádky do úschovne batožín v sídle dopravcu.
2) Ak je medzi nájdeným vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jehobezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru.

Čl. 15.

Označenie oprávnených osôb

Osoby oprávnené dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti prepravy sú označenénasledovne:
vodič autobusu – služobná rovnošata
dispečer – visačka s označením Dopa- Servis, s.r.o., resp. rovnošata
ostatné oprávnené osoby – visačka s označením Dopa- Servis, s.r.o.
– preukaz „odborný dozor v cestnej doprave“

Čl. 16.

Prepravná kancelária dopravcu

Dopa- Servis, s.r.o., OK Centrum , P. Pázmanya 2030/30 , 92701 Šaľa
Tel.: 0903 427 463
0915 978 696
0917 427897

Čl. 17.

Záverečné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok je voči cestujúcim účinný odo dňa 01.01.2013 a od tohto dňa sa považuje za súčasťnávrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
2) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným v prepravnomporiadku resp. v jeho dodatkoch, a ak takýto deň zo zmien a doplnkov prepravného poriadku nevyplýva, nadobúdajúplatnosť a účinnosť v deň zverejnenia .

Copyright © 2009 DO-PA, s.r.o.
Powered by Metafox CMS from Platon Group